Hlavní rizika charakteristická pro Moravskoslezský kraj

Další rizika

 

Druh rizika

Typ mimořádné situace

Místo výskytu-lokalita

Společenská a sociální ohrožení

 

 

Terorismus a diverzní činnost

Rizika vyplývající z existence rozsáhlých nákupních, případně bezcelních zón, vysokoškolských případně výzkumných areálů mají návaznost na rizika demografická, ohrožení (v tomto spojení nejčastěji teroristické akce) jsou příznačná pro místa vysoké koncentrace  osob, mohou také působit z míst s možnostmi šíření nebezpečných látek a organismů (Ostrava, letiště Mošnov v okrese Nový Jičín a vysoké školy a výzkumné ústavy v kraji).

Organizovaný zločin

Rizika vyplývající z existence a zvláštního režimu ve vojenských základnách, uprchlických táborech a věznicích: vojenský výcvikový prostor “Libavá” (místo a dotyk okresů Opava a Nový Jičín) může být prostorem vzniku mimořádných událostí, mírné riziko asociálního chování představují vazební věznice a  věznice pro výkon trestu v Ostravě-Heřmanicích, Karviné a v Opavě.

Emigrační vlny

Riziko nezákonných aktivit běženců v rámci některé migrační vlny se může projevit v uprchlickém  zařízení ve Vyšních Lhotách (okr. Frýdek-Místek).

Zvláštní rizika

 

 

Výškové budovy a podzemní stavby

Existence výškových objektů (nad 45 m),zejména v Ostravě, Frýdku-Místku a Karviné  a významných podzemích staveb v kraji. Podzemní stavby jsou  zastoupeny úkrytovým fondem ve všech okresech.

Skládky nebezpečného odpadu

Riziky je ohrožováno zdraví, životní prostředí a ekosystém, trvá dlouhodobá toxicita, asanace je technicky náročná a nákladná.

Ohrožení vodních zdrojů

Ohrožení, významných zdrojů vody (přehrady, zdroje pitné vody apod.): zde patří - přerušení dodávek, poruchy v zásobování vodou (např. na hlavních přivaděčích), znehodnocení vody, epidemie, epizootie, terorismus aj.

Rizika  z rozvojových nebo útlumových ekonomických  programů 

 

Nejzásadnějšími jsou útlumové programy týkající se průmyslu paliv a energetiky a hutnictví  (okresy Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a rozvojové programy hutních výrobců a výrobců dopravních prostředků (Tatra, a.s. Kopřivnice a Thrall Vagonka Studénka, a.s. v okrese Nový Jičín), které zprostředkovaně v Moravskoslezském kraji ovlivňují:

·         samotná demografická hlediska,

·         stav výrobního a sociálního prostředí,

·         procesy asanací likvidovaných výrobních kapacit.

Rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek 

Kulturní a historické objekty

 

 

Zábavní parky, sportovní zařízení apod. 

Rizika, vztahující se k existenci kulturních a historických objektů, spočívají zejména ve způsobu jejich využití, přístupnosti a vlastním technickém zabezpečení před přístupem nepovolaných osob a případně nezbytnými požárně bezpečnostními zařízeními (elektrickou požární signalizací, stabilním hasícím zařízením apod.), jejich ohrožení požárem, povodněmi případně jiným druhem události.

 

Způsob využití, vlastní zabezpečení požární ochrany a rizika vyplývající z kapacity zábavních parků a sportovních zařízení regionálního a vyššího významu jakož i zařízení pro využití volného času a turistických center celorepublikového a vyššího významu.