Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů


 

detekceZa základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovných signálů a za základní prostředek poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény či mobilní sirény a dalších zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Obecně tyto prvky nazýváme jako koncové prvky varování.
Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován a provozován Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV).
Z hlediska mezinárodního práva vyplývá realizace úkolu varování z Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám ze dne 12.8.1949 o ochraně obětí konfliktů, kde je definováno jako hlásné služby.
Základní legislativní normou řešící způsob a zodpovědnost za varování na území ČR, kraje, obce s rozšířenou působností a obce vůči občanům řeší zákon č. 239/2000 Sb. (o IZS). Je zde také určená povinnost provozovatele technického zařízení při havárii vůči svým zaměstnancům tyto varovat. Dle této normy je za technické, provozní a organizační zabezpečení JSVV odpovědný HZS ČR. Uvedený zákon také stanovuje povinnost provozovatelů hromadných sdělovacích prostředků uveřejňovat tísňové informace (§32).

Oblast využití médií pro poskytování tísňových informací je upravena zákonem:

  • č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), § 32;
  • č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS), § 32;
  • č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 30;
  • č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách), část věnovaná ochraně před povodněmi.

Pro předávání varovné informace koncovým prvkem varování se využívají předem stanovená akustická znamení - signál, po jehož přijetí jsou realizována ochranná opatření a činnosti. Po provedení varovného signálu je realizováno verbální tísňové informování obyvatelstva.
Charakteristika a použití jednotlivých signálů na území ČR je upraven Vyhláškou MV číslo 380/2002 Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001.
Náhradní způsob varování je organizován v případě výpadku či poruše JSVV. Pro tento případ lze využít všech dostupných komunikačních prostředků uvedených s ohledem na konkrétní podmínky.
Varovná informace má charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo optický (obrazový). Pro jejich šíření se využívají:

  • koncové prvky varování (KPV) - základní prostředek pro zabezpečení varování obyvatelstva v rámci provozovaného Jednotného systému varování a vyrozumění na území MSK;
  • rozhlasové a televizní vysílání - umožňuje plošnou informovanost a varování obyvatelstva na území kraje při vzniku mimořádné události, a je smluvně zajištěno s ČRo Ostrava a ČT studio Ostrava;
  • mobilní vyhlašovací prostředky (mobilní sirény HZS, VRZ na služ.vozidlech HZS, Policie ČR a Městské policie);
  • telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony;
  • přímé varování občanů příslušníky složek IZS, případně dalšími pověřenými osobami;
  • spojky - osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace obyvatelům ohrožené oblasti.

K informování o ukončení ohrožení bude využit obdobný způsob jako při jejich vyhlašování.

Blažková Kateřina - Ing. K.Blažková28.01.2011, 13:40:00 Počet zhlédnutí ( 5687 )

Odpovědnost za varování obyvatelstva
Odpovědnost v oblasti zabezpečení varování obyvatelstva na území kraje má Hejtman - předseda Bezpečnostní rady MSK. Úkoly spojené s touto činností zabezpečuje prostřednictvím KOPIS.
Odpovědnost na území obce s rozšířenou působností má starosta (primátor) obce s rozšířenou působností. Úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO (CTV) nebo KOPIS.
Odpovědnost na území obce má starosta obce. Úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO, KOPIS nebo přímo pověřenou osobou (pomocí tlačítka místního ovládání).
Odpovědnost za varování vůči svým zaměstnancům u subjektů provozujících technické zařízení při havárii má jejich provozovatel (zákon 239/2000 Sb. §24).
Odpovědnost za technické prostředky varování
Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení "Jednotného systému varování a vyrozumění" na území kraje má HZS Moravskoslezského kraje.
Způsob aktivace koncových prvků pro potřeby varování obyvatelstva je specifikován "Pokynem KŘ HZS Moravskoslezského kraje č.18 ze dne 16.5.2002 - Směrnice pro činnost operačních a informačních středisek".
Daniš Jiří - JD26.01.2009, 16:17:26 Počet zhlédnutí ( 5163 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.